Bildiri Kabulü - Bildiri Sunumu


Sözlü Bildiri

Bildiri sunucularından, bildirilerini önceden hazırlamış oldukları metni okumak yerine yine önceden hazırladıkları notlardan yararlanarak sunmaları beklenmektedir. Her bildiri sunucusuna sözlü sunumu için 15 (on beş) dakika, sorulan soruları yanıtlaması ya da tartışma için 5 (beş) dakika olmak üzere toplam 20 (yirmi) dakika süre ayrılacaktır. Bildiriler, yalnızca çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından sunulacaktır. Bir araştırmacının en çok 2 (iki) bildirisi kongrede sunulmak üzere kabul edilecektir.  

Bildiri sunumlarının yapılacağı tüm salonlarda bir bilgisayar ile bir projeksiyon aleti bulundurulacak ve internet girişi sağlanacaktır. Önceden istenmesi durumunda başka teknolojiler de sağlanabilecektir.

Poster Bildiri
Poster bildiri, bir projenin, bir araştırmanın ya da öğretim sürecinin bir özelliğinin bireysel ya da toplu olarak tartışılmasına olanak veren, görsel nitelikli bir sunumdur. Kongrede katılımcıların araştırmacılarla etkileşimini sağlayacak özel bir poster oturumu düzenlenecektir. Bu nedenle, bildiri sahipleri bu oturumda açıklama ve tartışma yapmaya açık olarak, sergiledikleri çalışmalarının yanında bulunacaklardır.

Hazırlanacak posterlerin formatı aşağıda verilen özellikleri taşımalıdır:

  • Posteri eni 95 cm, yüksekliği 120 cm olan bir alana yerleştirmeye uygun boyutlarda hazırlayınız.
  • Posteri numaralandırılmış kolonlar ya da resimler biçiminde düzenlenmiş bir yapıda oluşturunuz.
  • Posterde bölüm başlıkları için 36-42, metnin yazımı için 24-28 yazı büyüklüğü(font) kullanınız.
  • Posterin başına çalışmanın başlığı ile tüm yazarların adlarını, bağlı oldukları kurumları ve elektronik posta adreslerini yazınız.
  • Metni çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içerek biçimde düzenleyiniz.
  • Metni sola dayalı olarak yazınız.
  • Postere çok bilgi yüklemekten kaçınınız, öz ve yalın yazmaya özen gösteriniz.
  • Uygun olan yerlerde metin yerine, resim, grafik ve çizelgeler kullanınız.
  • Metnin çevresinde boşluklar bırakınız ve postere kalabalık bir görünüm vermeyiniz.


Duyurular

 

Bildiri Özetleri Gönderimi :
28 Nisan 2016

 


 

Kayıt süreci devam etmektedir